ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 190,293 80.59 275,744 74.64 342,941 77.34 342,818 79.61
اوراق 29,200 12.36 73,627 19.93 71,017 16.01 65,782 15.27
وجه نقد 4,275 1.81 5,909 1.59 10,232 2.3 1,295 0.3
سایر دارایی ها 10,436 4.42 14,107 3.81 19,193 4.32 20,725 4.81
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 84,266 35.68 115,509 31.27 137,738 31.06 131,490 30.53
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد