ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/07/24 1,152,401 89.16 % 62,519 4.84 % 0 0 % 55,293 4.28 % 22,243 3.51 % 0 0 %
2 1397/07/23 1,128,597 90.91 % 36,302 2.92 % 0 0 % 54,333 4.38 % 22,217 3.65 % 0 0 %
3 1397/07/22 1,088,581 90.98 % 20,114 1.68 % 0 0 % 51,848 4.33 % 35,982 4.94 % 0 0 %
4 1397/07/21 1,094,656 91.4 % 20,115 1.68 % 0 0 % 31,897 2.66 % 51,036 6.19 % 0 0 %
5 1397/07/20 1,147,930 92.14 % 20,059 1.61 % 0 0 % 21,798 1.75 % 56,070 6.36 % 0 0 %
6 1397/07/19 1,147,930 92.14 % 20,173 1.62 % 0 0 % 21,680 1.74 % 56,053 6.36 % 0 0 %
7 1397/07/18 1,147,930 92.44 % 20,169 1.62 % 0 0 % 17,637 1.42 % 56,036 6.37 % 0 0 %
8 1397/07/17 1,160,261 93.54 % 20,120 1.62 % 0 0 % 26,851 2.16 % 33,207 4.54 % 0 0 %
9 1397/07/16 1,123,822 90.81 % 20,163 1.63 % 0 0 % 12,992 1.05 % 80,572 8.38 % 0 0 %
10 1397/07/15 1,130,433 89.54 % 84,031 6.66 % 0 0 % 3,966 0.31 % 44,071 5.32 % 0 0 %