ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/04/26 342,818 79.61 % 65,782 15.28 % 0 0 % 1,295 0.3 % 20,725 4.81 % 131,490 30.54 %
2 1397/04/25 340,377 78.8 % 65,722 15.22 % 0 0 % 6,328 1.47 % 19,508 4.52 % 134,116 31.05 %
3 1397/04/24 339,970 77.76 % 60,684 13.88 % 0 0 % 17,054 3.9 % 19,497 4.46 % 133,622 30.56 %
4 1397/04/23 342,667 79.2 % 50,376 11.64 % 0 0 % 8,703 2.01 % 30,889 7.14 % 135,193 31.25 %
5 1397/04/22 347,965 80 % 47,729 10.97 % 0 0 % 2,574 0.59 % 36,662 8.43 % 135,321 31.11 %
6 1397/04/21 347,965 80.01 % 47,716 10.97 % 0 0 % 2,574 0.59 % 36,652 8.43 % 135,321 31.11 %
7 1397/04/20 350,633 80.56 % 47,755 10.97 % 0 0 % 2,521 0.58 % 34,333 7.89 % 137,989 31.7 %
8 1397/04/19 372,508 83.51 % 48,791 10.94 % 0 0 % 719 0.16 % 24,043 5.39 % 144,087 32.3 %
9 1397/04/18 380,004 84.74 % 49,545 11.05 % 0 0 % 746 0.17 % 18,137 4.04 % 149,713 33.39 %
10 1397/04/17 380,004 84.74 % 49,531 11.05 % 0 0 % 746 0.17 % 18,129 4.04 % 149,713 33.39 %