اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/06/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 53,560
تعداد واحدهای باقی مانده: 446,440
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 215,055,286,217
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,065,297
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,015,222
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,032,399
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی متین خردمند
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/01/31
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/06/31 4,065,297 4,015,222 17,177 0 762,662 0 709,102 53,560 215,055,286,217
  2 1396/06/30 4,065,057 4,014,982 17,177 0 762,662 0 709,102 53,560 215,042,452,170
  3 1396/06/29 4,064,817 4,014,742 17,177 3 762,662 4 709,102 53,560 215,029,603,393
  4 1396/06/28 4,043,863 3,994,162 17,184 0 762,659 100 709,098 53,561 213,931,313,936
  5 1396/06/27 4,013,925 3,965,526 14,144 0 762,659 0 708,998 53,661 212,794,090,549
  6 1396/06/26 3,995,583 3,947,350 14,277 0 762,659 500 708,998 53,661 211,818,724,298
  7 1396/06/25 3,974,571 3,927,007 13,402 0 762,659 0 708,498 54,161 212,690,617,641
  8 1396/06/24 3,976,695 3,929,692 16,359 0 762,659 0 708,498 54,161 212,836,046,917
  9 1396/06/23 3,976,412 3,929,409 16,359 0 762,659 500 708,498 54,161 212,820,695,327
  10 1396/06/22 3,975,699 3,929,126 16,209 0 762,659 100 707,998 54,661 214,769,936,675
  11 1396/06/21 3,978,447 3,931,918 14,082 0 762,659 78 707,898 54,761 215,315,762,714
  12 1396/06/20 3,976,591 3,930,147 14,923 0 762,659 27 707,820 54,839 215,525,353,265
  13 1396/06/19 3,976,789 3,930,349 12,857 0 762,659 0 707,793 54,866 215,642,524,121
  14 1396/06/18 3,985,390 3,938,681 12,408 0 762,659 0 707,793 54,866 216,099,647,772
  15 1396/06/17 3,985,104 3,938,395 12,409 0 762,659 0 707,793 54,866 216,083,992,080
  16 1396/06/16 3,984,820 3,938,110 12,409 0 762,659 17 707,793 54,866 216,068,365,967
  17 1396/06/15 3,984,314 3,937,619 12,405 11 762,659 131 707,776 54,883 216,108,368,983
  18 1396/06/14 3,980,037 3,933,481 10,694 0 762,648 3 707,645 55,003 216,353,235,294
  19 1396/06/13 3,955,692 3,908,917 11,078 0 762,648 2 707,642 55,006 215,013,869,221
  20 1396/06/12 3,942,464 3,895,866 10,196 1 762,648 127 707,640 55,008 214,303,815,756
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق