اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 50,504
تعداد واحدهای باقی مانده: 449,496
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 215,327,752,079
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,317,179
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,263,578
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,285,581
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی متین خردمند
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/01/31
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/08/26 4,317,179 4,263,578 22,003 0 763,428 0 712,924 50,504 215,327,752,079
  2 1396/08/25 4,317,102 4,263,501 22,003 2 763,428 0 712,924 50,504 215,323,870,184
  3 1396/08/24 4,317,026 4,263,423 22,003 5 763,426 0 712,924 50,502 215,311,372,663
  4 1396/08/23 4,307,902 4,254,510 19,891 0 763,421 0 712,924 50,497 214,839,978,713
  5 1396/08/22 4,304,566 4,251,091 14,135 0 763,421 0 712,924 50,497 214,667,344,521
  6 1396/08/21 4,295,865 4,242,332 23,148 0 763,421 0 712,924 50,497 214,225,061,722
  7 1396/08/20 4,292,582 4,238,858 20,494 0 763,421 0 712,924 50,497 214,049,590,174
  8 1396/08/19 4,296,010 4,241,995 22,907 0 763,421 0 712,924 50,497 214,208,037,352
  9 1396/08/18 4,295,948 4,241,933 22,907 0 763,421 0 712,924 50,497 214,204,907,371
  10 1396/08/17 4,295,887 4,241,872 22,906 0 763,421 2 712,924 50,497 214,201,795,501
  11 1396/08/16 4,288,402 4,234,424 22,952 234 763,421 0 712,922 50,499 213,834,166,103
  12 1396/08/15 4,285,346 4,230,919 22,437 11 763,187 74 712,922 50,265 212,667,164,504
  13 1396/08/14 4,270,476 4,216,503 23,643 0 763,176 0 712,848 50,328 212,208,148,671
  14 1396/08/13 4,264,349 4,210,365 22,607 0 763,176 0 712,848 50,328 211,899,244,955
  15 1396/08/12 4,255,044 4,200,898 24,324 0 763,176 0 712,848 50,328 211,422,804,781
  16 1396/08/11 4,254,993 4,200,847 24,324 0 763,176 0 712,848 50,328 211,420,234,273
  17 1396/08/10 4,254,942 4,200,796 24,324 0 763,176 30 712,848 50,328 211,417,681,881
  18 1396/08/09 4,255,837 4,201,705 24,144 0 763,176 0 712,818 50,358 211,589,443,763
  19 1396/08/08 4,250,953 4,196,882 20,891 360 763,176 149 712,818 50,358 211,346,563,033
  20 1396/08/07 4,247,462 4,192,902 24,341 0 762,816 1,025 712,669 50,147 210,261,470,607
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق