اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/24
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 139,013
تعداد واحدهای باقی مانده: 360,987
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,246,078,167,390
قیمت صدور هر واحد (ریال): 9,050,947
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 8,963,753
قیمت آماری هر واحد (ریال): 8,963,754
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/01/31
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/24 9,050,947 8,963,753 1 379 899,430 282 760,417 139,013 1,246,078,167,390
  2 1397/07/23 8,877,733 8,792,540 1 444 899,051 1,100 760,135 138,916 1,221,424,495,298
  3 1397/07/22 8,546,400 8,464,768 1 1,643 898,607 300 759,035 139,572 1,181,444,568,323
  4 1397/07/21 8,546,469 8,463,583 2 0 896,964 0 758,735 138,229 1,169,912,679,343
  5 1397/07/20 8,880,237 8,793,327 42 0 896,964 0 758,735 138,229 1,215,492,782,175
  6 1397/07/19 8,880,583 8,793,673 42 366 896,964 625 758,735 138,229 1,215,540,571,531
  7 1397/07/18 8,880,545 8,793,797 42 484 896,598 2,154 758,110 138,488 1,217,835,349,588
  8 1397/07/17 8,816,603 8,729,972 30 150 896,114 5,927 755,956 140,158 1,223,575,383,464
  9 1397/07/16 8,459,994 8,379,397 29 224 895,964 1,806 750,029 145,935 1,222,847,326,479
  10 1397/07/15 8,515,446 8,434,620 6 3,944 895,740 789 748,223 147,517 1,244,249,788,024
  11 1397/07/14 8,853,377 8,766,684 1 0 891,796 0 747,434 144,362 1,265,576,052,771
  12 1397/07/13 8,927,572 8,838,392 9 0 891,796 0 747,434 144,362 1,275,927,899,526
  13 1397/07/12 8,927,723 8,838,543 9 1,376 891,796 15,333 747,434 144,362 1,275,949,689,505
  14 1397/07/11 8,919,244 8,837,926 8 3,896 890,420 1,289 732,101 158,319 1,399,211,543,682
  15 1397/07/10 9,052,353 8,969,627 1 3,858 886,524 0 730,812 155,712 1,396,678,608,297
  16 1397/07/09 9,367,201 9,281,094 1 4,335 882,666 0 730,812 151,854 1,409,371,218,983
  17 1397/07/08 9,302,476 9,216,448 0 3,051 878,331 18 730,812 147,519 1,359,601,223,225
  18 1397/07/07 9,025,254 8,940,779 1 0 875,280 0 730,794 144,486 1,291,817,465,872
  19 1397/07/06 8,722,651 8,641,574 0 0 875,280 0 730,794 144,486 1,248,586,477,921
  20 1397/07/05 8,722,849 8,641,773 0 5,959 875,280 110 730,794 144,486 1,248,615,183,932