اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/10/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 52,774
تعداد واحدهای باقی مانده: 447,226
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 252,445,260,892
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,850,986
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,783,516
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,784,921
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی متین خردمند
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/01/31
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/10/25 4,850,986 4,783,516 1,405 1 766,123 0 713,349 52,774 252,445,260,892
  2 1396/10/24 4,806,668 4,739,835 1,405 215 766,122 0 713,349 52,773 250,135,323,561
  3 1396/10/23 4,783,383 4,716,613 1,411 0 765,907 0 713,349 52,558 247,895,768,755
  4 1396/10/22 4,765,438 4,699,278 1,337 0 765,907 0 713,349 52,558 246,984,642,556
  5 1396/10/21 4,765,616 4,699,456 1,337 3 765,907 0 713,349 52,558 246,994,029,870
  6 1396/10/20 4,765,795 4,699,632 1,337 0 765,904 0 713,349 52,555 246,989,139,755
  7 1396/10/19 4,783,192 4,717,900 1,338 18 765,904 0 713,349 52,555 247,949,226,386
  8 1396/10/18 4,781,257 4,715,973 1,204 66 765,886 0 713,349 52,537 247,763,056,814
  9 1396/10/17 4,777,742 4,712,392 1,274 0 765,820 1 713,349 52,471 247,263,922,134
  10 1396/10/16 4,775,876 4,710,517 1,276 0 765,820 0 713,348 52,472 247,170,241,721
  11 1396/10/15 4,753,243 4,688,163 1,131 0 765,820 0 713,348 52,472 245,997,270,480
  12 1396/10/14 4,753,440 4,688,359 1,131 73 765,820 0 713,348 52,472 246,007,575,457
  13 1396/10/13 4,753,636 4,688,465 1,133 63 765,747 7 713,348 52,399 245,670,870,022
  14 1396/10/12 4,755,614 4,690,541 1,274 0 765,684 20 713,341 52,343 245,516,963,432
  15 1396/10/11 4,747,236 4,682,095 1,060 112 765,684 0 713,321 52,363 245,168,549,092
  16 1396/10/10 4,714,338 4,649,414 1,062 108 765,572 0 713,321 52,251 242,936,539,928
  17 1396/10/09 4,795,699 4,728,679 1,094 0 765,464 0 713,321 52,143 246,567,495,621
  18 1396/10/08 4,824,310 4,756,788 4,505 0 765,464 0 713,321 52,143 248,033,207,662
  19 1396/10/07 4,824,504 4,756,983 4,505 277 765,464 0 713,321 52,143 248,043,349,683
  20 1396/10/06 4,824,685 4,756,803 4,528 43 765,187 0 713,321 51,866 246,716,320,095
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق